Catalogus Stores
Configurator
Winkel zoeken
Catalogus

Pri­va­cy Pol­i­cy

PRIVACYBELEID

We hebben deze verklaring inzake gegevensbescherming opgesteld om u overeenkomstig de voorschriften van de Europese algemene verordening gegevensbescherming uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij gegevens gebruiken en welke keuzemogelijkheden u als bezoeker van deze website hebt.

De verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens, zowel in het kader van de levering van onze diensten als met name op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheid, zoals onze socialemediaprofielen (hierna gezamenlijk aangeduid als “onlineaanbod”).

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Helaas is het de aard van dit soort teksten dat de uitleg erg technisch klinkt, maar we hebben bij het opstellen ervan ons best gedaan om de belangrijkste zaken zo eenvoudig en helder mogelijk te beschrijven.

Stand: 29 april 2022

RELEVANTE RECHTSGRONDSLAGEN

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslagen van de AVG op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Wij wijzen u erop dat naast de bepalingen van de AVG, nationale regelgeving inzake gegevensbescherming van toepassing kan zijn in het land waar u of wij woonachtig of gevestigd zijn. Mochten in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen wij u daarover informeren in de verklaring inzake gegevensbescherming.

Toestemming (art. 6 lid 1 punt a. AVG) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doelen.
Uitvoering van overeenkomsten en onderzoeken voor sluiting van de overeenkomst (art. 6 lid 1 punt b. AVG)
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 punt c. AVG)
- De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f. AVG) - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van de persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen.

Naast de voorschriften inzake gegevensbescherming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn nationale voorschriften inzake gegevensbescherming in Oostenrijk van toepassing. Daartoe behoort met name de federale wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Datenschutzgesetz – DSG). Het Datenschutzgesetz bevat met name speciale regels inzake het recht van informatie, het recht om gegevens te laten corrigeren of wissen, de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens, de verwerking voor andere doeleinden en de verstrekking van gegevens, alsook inzake geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen overeenkomstig de wettelijke voorschriften, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheden dat de dreiging zich voordoet en de omvang van de dreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens, alsmede van de invoer, de doorgifte, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding van de gegevens. Voorts hebben wij procedures opgesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkene, het wissen van gegevens en reacties op het in gevaar brengen van de gegevens te waarborgen. Voorts houden wij reeds bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming, via het ontwerp van de technologie en via gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

SSL-versleuteling (https): Om uw gegevens die via ons onlineaanbod worden verzonden te beschermen, maken wij gebruik van SSL-versleuteling. U kunt dergelijke versleutelde verbindingen herkennen aan de prefix https:// in de adresbalk van uw browser.

OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens die u ons op deze website elektronisch toestuurt, bijvoorbeeld naam, e-mailadres, adres of andere persoonlijke informatie in het kader van het verzenden van een formulier of van commentaren in de blog, worden door ons samen met het tijdstip en het IP-adres enkel gebruikt voor het desbetreffende doel; ze worden veilig opgeslagen en niet doorgegeven aan derden.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens dus alleen voor de communicatie met die bezoekers die nadrukkelijk contact wensen en voor het afhandelen van de op deze website aangeboden diensten en producten. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens worden bekeken wanneer er sprake is van illegaal gedrag.

Wanneer u ons persoonlijke gegevens per e-mail opstuurt – dus niet via deze website – kunnen wij een veilige overdracht en de bescherming van uw gegevens niet garanderen. We adviseren u om vertrouwelijke gegevens nooit onversleuteld via e-mail te verzenden.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kunnen de gegevens worden doorgegeven of bekendgemaakt aan andere instanties, bedrijven, juridisch zelfstandige organisatorische eenheden of personen. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen nemen wij de wettelijke voorschriften in acht en sluiten wij met name met de ontvangers van uw gegevens overeenkomsten of maken wij afspraken met hen die dienen ter bescherming van uw gegevens.

VERWERKING VAN GEGEVENS IN DERDE LANDEN

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of doorgifte van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, dan geschiedt dit uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte doorgifte verwerken wij gegevens alleen of laten wij gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming of een contractuele verplichting door middel van zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de Europese Commissie of als er certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming aanwezig zijn (art. 44 tot en met 49 AVG, informatiepagina van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_nl).

UW RECHTEN

U hebt principieel recht op informatie, correctie, wissen, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, herroeping en bezwaar. Neem bij vragen over uw rechten contact met ons op via datenschutz@rika.at of schrijf naar:

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
z.H. Datenschutzabteilung
Müllerviertel 19
4563 Micheldorf, Oostenrijk

E-mail: datenschutz@rika.at

Mocht u van mening zijn dat de behandeling van uw gegevens indruist tegen het gegevensbeschermingsrecht of dat uw aanspraken met betrekking tot het gegevensbeschermingsrecht op een andere manier zijn geschonden, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthouder. In Oostenrijk is dit de toezichthouder voor gegevensbescherming, waarvan u de websites op https://www.dsb.gv.at/ kunt vinden.

GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden, of andere geheugennotities, die informatie opslaan op eindapparaten en informatie uitlezen uit de eindapparaten. Bijvoorbeeld om de inlogstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelmandje in een webwinkel, de geraadpleegde inhoud of de gebruikte functies van een onlineaanbod op te slaan. Cookies kunnen verder voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de functionaliteit, de veiligheid en het comfort van het onlineaanbod en het maken van analyses van bezoekersstromen.

OPMERKINGEN OVER DE TOESTEMMING

Wij gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarom vragen wij vooraf toestemming aan de gebruikers, behalve wanneer dit wettelijk niet vereist is. Toestemming is met name niet nodig wanneer het opslaan en uitlezen van de informatie, d.w.z. ook van cookies, absoluut noodzakelijk is om de gebruiker een telemediadienst te leveren waarom de gebruiker uitdrukkelijk heeft verzocht (d.w.z. ons onlineaanbod). De herroepbare toestemming wordt duidelijk aan de gebruikers meegedeeld en bevat de informatie over het respectieve cookiegebruik.

OPMERKINGEN OVER RECHTSGRONDSLAGEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De rechtsgrondslag op grond waarvan wij persoonsgegevens van gebruikers met behulp van cookies verwerken, hangt af van de vraag of wij de gebruikers om toestemming vragen. Indien gebruikers toestemming geven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens hun uitdrukkelijke toestemming. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. in het kader van de bedrijfseconomische exploitatie van ons onlineaanbod en de verbetering van de bruikbaarheid ervan) of, indien dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, wanneer het gebruik van cookies noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen. Wij leggen in de loop van deze verklaring inzake gegevensbescherming of als onderdeel van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures uit voor welke doeleinden wij cookies verwerken.

OPSLAGDUUR

Met betrekking tot de opslagduur wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies:

Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies) – Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbod heeft verlaten en zijn eindapparaat heeft afgesloten (bijv. browser of mobiele app).
Permanente cookies - Permanente cookies blijven opgeslagen, ook nadat het eindapparaat is gesloten. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen gebruikersgegevens die met behulp van cookies zijn verzameld, worden gebruikt voor het meten van het bereik. Tenzij wij gebruikers expliciete informatie verstrekken over het type en de opslagduur van cookies (bijv. bij het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en dat de opslagduur tot twee jaar kan oplopen.

ALGEMENE INFORMATIE OVER HERROEPING EN BEZWAAR (OPT-OUT)

De gebruiker kan de door hem gegeven toestemming te allen tijde intrekken en ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten in art. 21 AVG (nadere informatie over het bezwaar wordt verstrekt in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming). Gebruikers kunnen hun bezwaar ook kenbaar maken via de instellingen van hun browser.

VERWERKING VAN COOKIEGEGEVENS OP BASIS VAN TOESTEMMING

Wij gebruiken een procedure voor het beheer van cookietoestemmingen waarmee de toestemming van gebruikers voor het gebruik van cookies, of voor de in de cookie-toestemmingsbeheerprocedure genoemde verwerkingen en aanbieders, kan worden verkregen en beheerd en door gebruikers kan worden herroepen. Hierbij wordt de toestemmingsverklaring opgeslagen zodat zij niet behoeft te worden herhaald en de toestemming kan worden bewezen overeenkomstig de wettelijke verplichting. De opslag kan plaatsvinden aan de serverzijde en/of in een cookie (een zogeheten opt-in cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming te kunnen toewijzen aan een gebruiker of zijn apparaat. Onder voorbehoud van individuele informatie over de aanbieders van cookiebeheerdiensten, is de volgende informatie van toepassing: De duur van de opslag van de toestemming kan tot twee jaar bedragen. Hierbij wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners), alsmede de gebruikte browser, het systeem en het eindapparaat.

AMENDEMENT INZAKE VERWERKING VAN GEGEVENS IN DE VS

Sommige diensten verwerken persoonsgegevens en sturen deze naar de Verenigde Staten van Amerika (“VS”). Het Europese Hof van Justitie kwalificeert de VS als een land met onvoldoende gegevensbescherming volgens EU-normen. Zo bestaat bijvoorbeeld het risico dat de autoriteiten van de VS persoonsgegevens verwerken in het kader van bewakingsprogramma’s zonder dat Europeanen de mogelijkheid hebben om naar de rechter te stappen. Met uw toestemming voor het gebruik van technisch niet-noodzakelijke diensten stemt u ook in met de verwerking van deze gegevens in de VS overeenkomstig art. 49 lid 1 punt a AVG.

BESCHIKBAARSTELLING VAN HET ONLINEAANBOD EN WEBHOSTING

Om ons onlineaanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders van wier servers (of door hen beheerde servers) het onlineaanbod kan worden opgeroepen. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede van beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die in het kader van de verlening van de hostingdienst worden verwerkt, kunnen alle informatie over de gebruikers van ons onlineaanbod omvatten die in de loop van het gebruik en de communicatie ontstaat. Deze informatie omvat regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van onlineaanbod aan browsers te kunnen leveren, en alle invoer binnen ons onlineaanbod of vanaf websites.

BEHEER VAN CONTACTEN EN VERZOEKEN

Wanneer wij contact met u opnemen (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), alsmede in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties, worden de gegevens van de aanvragende personen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is om de contactverzoeken en eventueel gevraagde maatregelen te beantwoorden.

De beantwoording van contactverzoeken alsmede de administratie van contact- en aanvraaggegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties geschiedt om onze contractuele verplichtingen na te komen of om (pre)contractuele verzoeken te beantwoorden en voorts op grond van het gerechtvaardigde belang bij de beantwoording van verzoeken en het onderhouden van gebruikers- of zakenrelaties.

Soorten gegevens die worden verwerkt - Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. gegevens in onlineformulieren).
Betrokkenen – Communicatiepartners.
Doeleinden van de verwerking – Contactverzoeken en communicatie; levering van contractuele diensten en klantenservice.
Rechtsgrondslagen – Uitvoering van de overeenkomst en onderzoeken voor sluiting van de overeenkomst (art. 6 lid 1 punt b. AVG); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f. AVG); wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 punt c. AVG).

BEREIKMETING

De webanalyse (ook wel “bereikmeting” genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom van ons onlineaanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden omvatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen wij bijvoorbeeld nagaan op welk tijdstip ons onlineaanbod of de functies of inhoud daarvan het meest worden gebruikt of tot hergebruik uitnodigen. Ook kunnen we zo inzicht verkrijgen welke gebieden verbeterd moeten worden. Naast webanalyse kunnen wij ook gebruik maken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons onlineaanbod of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren. Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen voor deze doeleinden profielen, d.w.z. samengevatte gegevens voor een gebruiksproces, worden aangemaakt en kan informatie in een browser of in een eindapparaat worden opgeslagen en daaruit worden gelezen. De verzamelde informatie omvat met name bezochte websites en daar gebruikte elementen, alsmede technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers aan ons of aan de aanbieders van de diensten die wij gebruiken kenbaar hebben gemaakt dat ze toestemming geven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen ook locatiegegevens worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij maken echter gebruik van een IP-maskingprocedure (d.w.z. pseudonimisering door inkorting van het IP-adres) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisering geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij en de leveranciers van de gebruikte software de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen met het oog op de respectieve procedures.

OPMERKINGEN OVER RECHTSGRONDSLAGEN

Wanneer wij gebruikers vragen in te stemmen met het gebruik van externe leveranciers, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens de toestemming. Voor het overige worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband willen wij u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Soorten verwerkte gegevens – Gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina’s, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
Betrokken – Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
Doeleinden van de verwerking
– Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (opstellen van gebruikersprofielen).
Veiligheidsmaatregelen
– IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
Rechtsgrondslagen
– Toestemming (art. 6 lid 1 punt a. AVG); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f. AVG).

GOOGLE-DIENSTEN

GOOGLE OPTIMIZE

Wij maken gebruik van Google Optimize, een dienst van Google (“Google Optimize”). Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van de website, zodat wij de gebruikerservaring kunnen aanpassen aan het gedrag van de websitegebruikers. Google Optimize is een in Google Analytics geïntegreerd instrument dat gebruik maakt van cookies. Het op deze manier ontvangen IP-adres wordt onmiddellijk na verwerking geanonimiseerd. In uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar versleuteld. Het doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website ten volle kunnen worden benut. U kunt ook voorkomen dat de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website door Google worden verzameld en dat Google deze gegevens verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die u via de volgende link kunt bereiken:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

GOOGLE ANALYTICS

Webanalyse, bereikmeting en meting van gebruikersstromen.

Dienstverlener – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten

Websitehttps://marketingplatform.google.com/intl/nl/about/analytics/
Verklaring inzake gegevensbescherminghttps://policies.google.com/privacy
Verwerkingsovereenkomst https://business.safety.google/adsprocessorterms
Standaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming waarborgen in geval van verwerking in derde landen)https://business.safety.google/adsprocessorterms
Mogelijkheid van bezwaar (opt-out) - opt-outplug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated
Verdere informatiehttps://privacy.google.com/businesses/adsservices (soorten verwerking en verwerkte gegevens)

DEACTIVERING VAN DE GEGEVENSREGISTRATIE DOOR GOOGLE ANALYTICS

Met behulp van de browser-add-on ter deactivering van Google Analytics-JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) kunnen website-bezoekers verhinderen dat Google Analytics hun gegevens gebruikt.

U kunt de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

GOOGLE ANALYTICS AMENDEMENT VOOR GEGEVENSVERWERKING

Wij hebben met Google een rechtstreeks klantencontract voor het gebruik van Google Analytics afgesloten door het ‘Amendement voor gegevensverwerking’ in Google Analytics te accepteren.

Meer informatie over het amendement voor gegevensverwerking voor Google Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=nl&utm_id=ad

GOOGLE ANALYTICS DEACTIVERINGSLINK

Als u op de volgende deactiveringslink klikt, kunt u voorkomen dat Google verdere bezoeken aan deze website registreert. Opgelet: het wissen van cookies, gebruik van incognito/privémodus van uw browser of gebruik van een andere browser leidt ertoe dat er weer gegevens verzameld worden.

Google Analytics deactiveren

GOOGLE ANALYTICS IP-ANONIMISERING

We hebben op deze website de IP-adressen anonimisering van Google Analytics geïmplementeerd. Deze functie werd door Google ontwikkeld opdat deze website de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming en adviezen van de lokale toezichthouders voor gegevensbescherming kan naleven, wanneer deze een opslag van het volledige IP-adres verbieden. De anonimisering resp. maskering van het IP-adres vindt plaats zodra de IP-adressen binnenkomen in het Google Analytics-datatracking-netwerk en voordat opslag of verwerking van de gegevens plaatsvindt.

Meer informatie over IP-anonimisering vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=nl.

AANWEZIGHEID IN SOCIALE NETWERKEN (SOCIALE MEDIA)

Wij onderhouden een online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken in dit kader gegevens van de gebruikers om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden. Wij wijzen erop dat daarbij gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico’s inhouden voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen.

Voorts worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken gewoonlijk verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties weer te geven die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden gewoonlijk cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Voorts kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens worden opgeslagen ongeacht de apparatuur die door de gebruikers wordt gebruikt (met name indien de gebruikers lid zijn van de desbetreffende platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij naar de verklaringen inzake gegevensbescherming en de informatie die door de exploitanten van de respectieve netwerken wordt verstrekt.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en een beroep op rechten van betrokkenen, wijzen wij erop dat deze het doeltreffendst bij de aanbieders kunnen worden ingediend. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen rechtstreeks passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als u nog hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Soorten verwerkte gegevens – Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. gegevens die zijn ingevuld in onlineformulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
Betrokken – Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
Doeleinden van de verwerking – Contactverzoeken en communicatie; feedback (bijv. verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
Rechtsgrondslagen – Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f. AVG).

INSTAGRAM

Sociaal netwerk

Dienstverlener – Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten
Websitehttps://www.instagram.com
Verklaring inzake gegevensbescherminghttps://instagram.com/about/legal/privacy.

FACEBOOK-PAGINA’S

Profielen binnen het sociale netwerk Facebook – Wij zijn samen met Meta Platforms Ireland Limited verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet voor de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers van onze Facebook-pagina (de zogenaamde “fanpage”).

Deze gegevens omvatten informatie over de soorten content die gebruikers bekijken of waar zij interactie mee hebben, of de handelingen die zij uitvoeren (zie onder “Dingen die u en anderen doen en verstrekken” in de Facebook-datarichtlijn: https://www.facebook.com/policy), alsmede informatie over de door de gebruikers gebruikte apparatuur (bijvoorbeeld IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens. Zie onder “Apparaatgegevens” in de Facebook-datarichtlijn: https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in de Facebook-datarichtlijn onder “Hoe gebruiken wij deze informatie?”, verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analysediensten, zogenaamde “page insights”, te verstrekken aan beheerders van pagina’s om hen inzicht te verschaffen in de manier waarop mensen omgaan met hun pagina’s en de inhoud die daaraan is gekoppeld. Wij zijn een speciale overeenkomst aangegaan met Facebook (“informatie over page insights”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name wordt geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van de betrokkenen te eerbiedigen (d.w.z. dat gebruikers bijvoorbeeld rechtstreeks informatie- of verwijderingsverzoeken aan Facebook kunnen sturen). De rechten van de gebruikers (met name op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Nadere informatie is te vinden in de “Informatie over page insights” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data)

Dienstverlener – Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Website
https://www.facebook.com
Verklaring inzake gegevensbescherminghttps://www.facebook.com/about/privacy
Standaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming waarborgen in geval van verwerking in derde landen)https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
Nadere informatie – Overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

LINKEDIN

Sociaal netwerk

Dienstverlener – LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland
Website
https://www.linkedin.com
Verklaring inzake gegevensbescherming - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Verwerkingsovereenkomsthttps://legal.linkedin.com/dpa
Standaardcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming waarborgen in geval van verwerking in derde landen)https://legal.linkedin.com/dpa
Mogelijkheid van bezwaar (opt-out) https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

YOUTUBE

Video-inhoud

Dienstverlener – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten
Website
https://www.youtube.com
Verklaring inzake gegevensbescherming - https://policies.google.com/privacy
Mogelijkheid van bezwaar (opt-out) - opt-outplug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated

PLUGINS EN INGEBEDDE FUNCTIES EN INHOUD

Wij integreren functionele en inhoudelijke elementen in ons onlineaanbod die worden verkregen van de servers van hun respectieve aanbieders (hierna “externe aanbieders” genoemd). Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om afbeeldingen, video’s of stadsplattegronden (hierna uniform “inhoud” genoemd).

Voor de integratie is het altijd nodig dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, aangezien zij zonder het IP-adres niet in staat zijn de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud of functies. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “web beacons”) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons onlineaanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

OPMERKINGEN OVER RECHTSGRONDSLAGEN

Wanneer wij gebruikers vragen in te stemmen met het gebruik van externe leveranciers, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens de toestemming. Voor het overige worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband willen wij u ook verwijzen naar de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Soorten verwerkte gegevens – Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. gegevens in onlineformulieren).
Betrokken
– Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
Doeleinden van de verwerking – aanbieden van ons onlineaanbod en gebruikersvriendelijkheid; het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
Rechtsgrondslagen – Toestemming (art. 6 lid 1 punt a. AVG); uitvoering van de overeenkomst en onderzoeken vóór sluiting van de overeenkomst (art. 6 lid 1 punt b. AVG); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 punt f. AVG).

GOOGLE MAPS

Wij nemen de kaarten van de dienst “Google Maps” van de aanbieder Google in ons aanbod op. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal uitgevoerd in het kader van de instellingen van hun mobiele toestellen).

Dienstverlener – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten
Websitehttps://cloud.google.com/maps-platform
Verklaring inzake gegevensbescherming - https://policies.google.com/privacy
Mogelijkheid van bezwaar (opt-out) – opt-outplug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl, instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated

YOUTUBE

Video-inhoud

Dienstverlener – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten
Website - https://www.youtube.com
Verklaring inzake gegevensbescherming - https://policies.google.com/privacy
Mogelijkheid van bezwaar (opt-out) – opt-outplug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl, instellingen voor de weergave van advertenties https://adssettings.google.com/authenticated

ALGOLIA

Deze website maakt via een API gebruik van de zoektechnologie Algolia. Aanbieder is Algolia, Inc, 589 Howard Street, Suite 5, San Francisco, CA 94105, VS. Om de functies van de Algolia-zoekopdracht te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres en uw zoekopdracht op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Algolia in Europa of de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van de Algolia-zoekfunctie is in het belang van een goede toegankelijkheid en een gemakkelijke vindbaarheid van ons onlineaanbod. Dit wordt gewaarborgd door uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Algolia: https://www.algolia.com/policies/privacy.

VIMEO

Onze website gebruikt plugins van Vimeo voor de integratie en weergave van video-inhoud. Aanbieder van het videoportaal is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Wanneer een pagina met een geïntegreerde Vimeo-plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Vimeo komt zo te weten welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Vimeo komt ook uw IP-adres te weten, ook als u niet bent ingelogd op het videoportaal of er geen account hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar servers van het videoportaal in de VS.

Vimeo kan uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel. Door van tevoren uit te loggen, kunt u dit voorkomen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

MAILCHIMP

Wij gebruiken Mailchimp van The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 VS (Mailchimp) om onze nieuwsbrief te versturen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks contact opnemen met abonnees. Daarnaast analyseren wij uw gebruiksgedrag om ons aanbod te optimaliseren.

Voor dit doel geven wij de volgende persoonsgegevens door aan Mailchimp:

[E-mailadres]
[Voornaam]
[Achternaam]
[Telefoonnummer]
[Onze e-mailberichten bevatten een link waarmee u uw persoonsgegevens kunt bijwerken]

Mailchimp is ontvanger van uw persoonsgegevens en treedt voor ons op als verwerker voor zover het de verzending van onze nieuwsbrief betreft. De verwerking van de op grond van dit punt verstrekte gegevens is niet bij wet of overeenkomst voorgeschreven. Zonder uw toestemming en de doorgifte van uw persoonsgegevens kunnen wij u geen nieuwsbrief sturen. Daarnaast verzamelt Mailchimp de volgende persoonsgegevens met behulp van cookies en andere trackingmethoden: Informatie over uw eindapparaat (IP-adres, apparaatinformatie, besturingssysteem, browser-ID, informatie over de toepassing die u gebruikt om uw e-mails te lezen en andere informatie over hardware en internetverbinding. Daarnaast worden gebruiksgegevens verzameld zoals datum en tijd, wanneer u de e-mail / campagne hebt geopend en browseractiviteit (bijv. welke e-mails / webpagina’s werden geopend). Mailchimp heeft deze gegevens nodig om de veiligheid en betrouwbaarheid van de systemen, de naleving van de gebruiksvoorwaarden en het voorkomen van misbruik te waarborgen. Dit komt overeen met het gerechtvaardigde belang van Mailchimp (overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f AVG) en dient de uitvoering van de overeenkomst (overeenkomstig art. 6 lid 1 punt f AVG). Mailchimp evalueert ook prestatiegegevens, zoals e-mailafleverstatistieken en andere communicatiegegevens. Deze informatie wordt gebruikt om gebruiks- en prestatiestatistieken van de diensten op te stellen. Mailchimp verzamelt daarnaast informatie over u uit andere bronnen. In een niet-gespecificeerde periode en omvang worden persoonsgegevens verzameld via sociale media en andere externe aanbieders van gegevens. Wij hebben geen invloed op dit proces.

Voor meer informatie over mogelijkheden van bezwaar en voorkoming gaat u naar https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts

Rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 punt a AVG. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Een overeenkomstige link wordt in alle mailings opgenomen. Bovendien kunt u uw toestemming herroepen via de aangegeven contactmogelijkheden. De verklaring van herroeping laat de rechtmatigheid van de tot dan toe verrichte verwerking onverlet. Uw gegevens worden verwerkt zolang u uw toestemming hebt gegeven. Afgezien daarvan worden ze verwijderd na beëindiging van de overeenkomst tussen ons en Mailchimp, tenzij wettelijke vereisten verdere opslag noodzakelijk maken.

Mailchimp heeft nalevingsmaatregelen ingevoerd voor internationale gegevensoverdrachten. Deze zijn van toepassing op alle wereldwijde activiteiten waarbij Stripe persoonsgegevens van personen in de EU verwerkt. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC’s) van de EU.

Voor meer informatie, zie: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

MANDRILL

Voor het verzenden van systeem-e-mails maken wij via onze webhoster gebruik van de dienstverlener Mandrill, een dienst van Mailchimp en aangeboden door The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

De in het formulier ingevulde gegevens en het e-mailadres worden verwerkt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor directe dienstverlening in onze context en worden door Mandrill niet voor eigen doeleinden verwerkt. Er vindt overdracht naar een derde land plaats, aangezien de door Mandrill verzamelde informatie gewoonlijk op een server van Mandrill in de VS wordt opgeslagen. Als Mailchimp-dienst is Mandrill ook gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst VS-EU Privacy Shield en heeft het zich er dus toe verbonden te voldoen aan de AVG.

Mandrill wordt gebruikt in het belang van een eenvoudig beheerbare administratie van systeem-e-mails om het verzenden en verwerken van contactverzoeken mogelijk te maken, en dus op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Mailchimp op https://mailchimp.com/legal/privacy/.

GOOGLE RECAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft er een gerechtvaardigd belang bij zijn webaanbod te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en de verklaring inzake gegevensbescherming van Google, zie de volgende links https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

ROLLBAR

Deze website maakt gebruik van de foutenanalysedienst Rollbar van Rollbar Inc (Rollbar, 51 Federal Street, San Francisco, CA 94107, USA).

Deze dienst meldt technische fouten die op de website voorkomen, zodat wij deze fouten onmiddellijk kunnen corrigeren. De overdracht van de gegevens vindt plaats nadat een fout is ontdekt. Het doel van de verwerking is de technische controle van onze website en de documentatie van foutmeldingen om de technische stabiliteit van de website te waarborgen en te optimaliseren, zodat onze bezoekers onze website zo foutloos mogelijk kunnen gebruiken. De gegevensoverdracht dient alleen voor het oplossen van problemen, de gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Informatie over fouten in het gebruik van de website wordt doorgegeven aan servers van Rollbar Inc. in de VS.

Dit omvat onder andere:

  • IP-adressen
  • Informatie over de opgetreden fout
  • Paginaoproepen die de fout hebben veroorzaakt
  • De gebruikte user agent

Het gebruik van Rollbar is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 punt f AVG).

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Meer informatie vindt u hier:
https://docs.rollbar.com/docs/data-processing-agreement

De overeenkomst met Rollbar werd door onze technische dienstverlener in zijn naam gesloten. Onze technische dienstverlener heeft met Rollbar een verwerkingsovereenkomst gesloten om een verwerking te waarborgen die in overeenstemming is met de gegevensbescherming.

Meer informatie over gegevensbescherming van Rollbar vindt u op https://rollbar.com/privacy

WIJZIGING EN ACTUALISERING VAN DE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij passen de verklaring inzake gegevensbescherming aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen een handeling van medewerking van uw kant vereisen (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving.

Waar wij in deze verklaring inzake gegevensbescherming adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties vermelden, wijzen wij u erop dat de adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en verzoeken wij u de gegevens te controleren alvorens contact met ons op te nemen.